KOSZYK JEST
PUSTY

531-737-252

itc-warszawa@o2.pl

Regulamin

1. Regulamin i polityka prywatności

    Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie Sklepu Internetowego www.chemiczny-online.pl są przetwarzane przez Instytut Technologii Chemicznej w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), rezerwacji towaru oraz w celach marketingowo-promocyjnych ( w tym za pośrednictwem poczty, telefonu, wiadomości SMS, wiadomości MMS, poczty elektronicznej) zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

    Sklep internetowy www.chemiczny-online.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Postanowienia ogólne

    Regulamin określa zasady działania Sklepu Internetowego, w szczególności:
    a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
    b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
    - wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy,
    - zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym,
    c. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
    d. tryb postępowania reklamacyjnego.
    Właścicielem Sklepu Internetowego www.chemiczny-online.pl jest Firma Instytut Technologii Chemicznej
    Instytut Technologii Chemicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego umożliwia dokonywanie Rezerwacji i składanie Zamówień towarów i usług. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie Sklepu Internetowego.
    W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient powinien posiadać:
    a. przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
    b. włączoną obsługę Java Script,
    c. aktywny adres e-mail.
    Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu Internetowego, dotyczące sprzedaży wysyłkowej (zawarcie umowy sprzedaży na odległość) lub rezerwacji towaru (w celu zawarcia umowy sprzedaży w fizycznych Stałych Punktach Odbioru), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
    Umowę sprzedaży produktów na odległość można zawrzeć składając Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail.
    Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych.
    Aby złożyć Zamówienie poprzez stronę internetową www.chemiczny-online.pl należy podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia/Rezerwacji z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Instytut Technologii Chemicznej oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
    Dane osobowe, o których podanie Klient jest proszony w trakcie składania Zamówienia w serwisie Sklepu Internetowego to: imię, nazwisko, adres e-mail Klienta, nr telefonu kontaktowego Klienta, adres na który ma być zrealizowana dostawa i dane do faktury jeżeli mają być inne niż podane w danych osobowych. Dane osobowe, o których podanie Klient jest proszony w trakcie dokonywania Rezerwacji za pośrednictwem Sklepu Internetowego to: imię, nazwisko, adres e-mail Klienta, nr telefonu kontaktowego Klienta, adres Klienta oraz dane do faktury jeżeli mają być inne niż podane w danych osobowych.
    Dowodem zakupu jest faktura VAT, która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną – w zależności od tego jakie dane zostały wpisane przy składaniu Zamówienia. Brak faktury VAT nie ogranicza Konsumentów w realizowaniu uprawnień wynikających z przepisów prawa.
    W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę VAT na firmę, powinien podać następujące dane: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres siedziby, NIP, adres e-mail, numer telefonu. Podanie adresu e-mail i numeru telefonu nie jest konieczne, jednak poprawi i ułatwi kontakt z Klientem w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości.
    Pod pojęciem Cookies rozumie się niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła oraz służą dotworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

3. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

    Instytut – Instytut Technologii Chemicznej z siedzibą w Piastowie, ul. Prądzyńskiego 2, 05-820 ,
    Klient – osoba dokonująca lub zamierzająca dokonać Rezerwacji lub złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Klientem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (lub bez ukończenia 18 lat posiada pełną zdolność do czynności prawnych) i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca siedzibę na terytorium Polski.
    Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm).
    Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
    Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
    Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.chemiczny-online.pl
    Zamówienie – czynność dokonywana przez Klienta mająca na celu zawarcie umowy sprzedaży na odległość.


 
4. Reklamacje

    Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
    Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
    Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie zgłoszeniu reklamacyjnym zawierającym:
    a. imię i nazwisko,
    b. nazwę towaru,
    c. datę zakupu,
    d. opis usterki oraz miejsce i datę jej wystąpienia,
    e. żądania reklamacyjne,
    f. datę dostarczenia przesyłki przez kuriera.
    Sprzedający, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży.
    Zasadność reklamacji zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru. Konsumentowi zostaną zwrócone poniesione koszty niezbędne do realizacji jego praw.
    W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Konsument może żądać:
    a. nieodpłatnej naprawy,
    b. jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, towar zostanie wymieniony na nowy w cenie równej lub wyższej od reklamowanego,
    c. jeżeli nie jest możliwe dokonanie naprawy lub wymiany może nastąpić obniżenie ceny lub zwrot gotówki poprzez wpłatę na konto Konsumenta.

5. Odstąpienie od umowy

    Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
    Zwrot towaru następuje na adres magazynu firmy: Instytut Technologii Chemicznej ul. Prądzyńskiego 2, Piastów.
    Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe.
    Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty za towar, zostaje dokonany po otrzymaniu zwracanego produktu w terminie 14 dni na podany przez Konsumenta numer konta bankowego.

Rezygnacja z Rezerwacji i anulowanie Zamówienia

    W przypadku dokonania Rezerwacji, do momentu zawarcia umowy, na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania i Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.
    Klient ma prawo anulować Zamówienie w każdym momencie przed zawarciem umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem części III Regulaminu – Rejestracja, ust. 8. W celu odwołania Zamówienia Klient powinien powiadomić Biuro Obsługi Klienta o zaistniałym fakcie telefonicznie: *48.733994315 (pon.-pt. 10.00-18.00 ) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
    Od momentu wysłania towaru z danego Zamówienia obowiązuje wykonanie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 
6. Dostawa i odbiór

    Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania Zamówienia. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dociera do Klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej i Poczty Polskiej są ubezpieczone – koszty ubezpieczenia ponosi Instytut Technologii Chemicznej
    Dostawa odbywa się za pośrednictwem jednej z pięciu firm kurierskich DPD, DHL, K-EX, SCHENKER, UPS, INPOST, SIÓDEMKA, Poczta Polska i innych.
    W dniu nadania paczki Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki.
    Czas dostawy wynosi zwykle do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki.
    Paczki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, późniejsze godziny doręczenia trzeba uzgadniać indywidualnie z firmą przewozową.
    Jeżeli Kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy zostawia Awizo z numerem kontaktowym. Należy uzgodnić z Kurierem kolejny termin dostawy.
    Firma kurierska ponowi próbę dostawy w ciągu trzech kolejnych dni roboczych od daty pozostawienia Awizo. Bezpłatne są tylko dwie próby doręczenia przesyłki. Zmiana adresu dostawy w trakcie doręczenia jest bezpłatna jeżeli nowy adres jest w obrębie pierwotnego oddziału.
    Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia, co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy próbie doręczenia przesyłki.
    Kurier nie ma obowiązku wnoszenia paczek o wadze powyżej 30kg (również przesyłek na palecie), dlatego przy cięższych przesyłkach Klient musi być przygotowany na ich samodzielne wniesienie.
    Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest istotnym elementem oceny zasadności ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu lub brakujących sztuk.
    Koszt transportu umieszczony jest przy każdym produkcie i naliczany jest przy składaniu zamówienia. Aby sprawdzić jaki będzie ostateczny koszt dostawy Twojego zamówienia należy dodać wszystkie produkty do koszyka, a następnie wybrać formę dostawy i płatności.
    W chwili odbioru przesyłki kupujący powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić stan opakowania  zewnętrznego. Sprawdzenie zawartości przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu płatności. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki, Klient powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody.  Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u Klienta. Protokół szkody stanowi istotny dowód w postępowaniu reklamacyjnym, jednak nie jest niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
   

7. Formy płatności

    Należność wynikająca z danej Rezerwacji lub z danego Zamówienia równa jest sumie cen wszystkich zarezerwowanych lub zamówionych towarów oraz w razie umowy zawieranej na odległość kosztów ich transportu.
    Dostępne formy płatności w Sklepie Internetowym to:
    a. Przelew na konto- wpłaty należy dokonać na numer konta podany na Zamówieniu/Rezerwacji. Przelewy elektroniczne są obsługiwane przez system TPay. Numer widoczny jest po złożeniu Zamówienia/Rezerwacji jak również w e-mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia, bądź Rezerwacji do realizacji.
    Jeżeli numer konta nie został wygenerowany lub został odrzucony przez Państwa bank prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie obsługi Sklepu Internetowego. W tej sytuacji wpłaty można dokonać na ogólne konto naszej firmy które podane jest na naszych stronach.

b.Płatność za pobraniem – Wpłaty należy dokonać gotówką przy odbiorze przesyłki Kurierowi, który dostarczył zamówiony towar. Przygotuj odliczoną kwotę.

c.Płatność przy odbiorze osobistym – Wpłata w siedzibie firmy Instytutu Technologii Chemicznej.
Wszystkie ceny widoczne na stronie są cenami brutto, zawierają podatek VAT

 
8. Dokonywanie Rezerwacji i składanie Zamówień

    Rezerwacje i Zamówienia w Sklepie Internetowym www.chemiczny-online.pl składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej lub poczty elektronicznej oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00
    Do dokonania Rezerwacji lub złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.
    Zakup towarów ze statusem „chwilowo niedostępny” nie jest możliwy do czasu zmiany statusu towaru na „dostępny w magazynie”.
     W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail Rezerwacja lub Zamówienie zostaną anulowane w ciągu 5 dni od daty jego złożenia.
    Wydanie towarów i/lub usług następuje po zapłacie należności za zamówiony towar.
    Złożenie Rezerwacji lub Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 1 dnia roboczego (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
    a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego, wraz z ewentualnym określeniem koloru, rozmiaru lub innych możliwych opcji,
    b. dodania ich do koszyka, w którym przewidziana jest możliwość zmian ilości, usuwania i dodawania kolejnych produktów,
    c. zalogowania do Konta Klienta, bądź podania poprawnych danych kontaktowych, bez konieczności logowania,
    W odpowiedzi na złożone Zamówienie Instytut Technologii Chemicznej, w terminie 1 dnia roboczego, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
    a. zaakceptowania Zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta na odległość w dniu złożenia oświadczenia,
    b. odmowy przyjęcia Zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
    c. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.
    Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 7 pkt c i ust. 8 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców, itp.
    Kontroferta, o której mowa w ust. 7 pkt c i ust. 8 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania powoduje dokonanie Rezerwacji lub odpowiednio zawarcie umowy sprzedaży na odległość na warunkach określonych w kontrofercie.
    Kontakt ze strony przedstawiciela Instytutu Technologii Chemicznej, o którym mowa w ust. 8 stanowi również okazję do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego Zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w Zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Klienta.
    Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w części Regulaminu – Rejestracja, ust. 14 pkt g.
    Zamówienie/Rezerwacja zostaną zrealizowane, gdy zamówione przez Klienta towary i/lub usługi będą znajdowały się na stanie magazynu Sklepu Internetowego chemiczny-online.pl. Ze względu na dużą ilość składanych Zamówień/Rezerwacji, może się zdarzyć specyficzna sytuacja w Sklepie Internetowym, że stan magazynowy zostanie wyczerpany. W takim przypadku zamówienia będą realizowane według kolejności zgłoszenia, natomiast Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie miał możliwość wyboru innego towaru lub anulowania Zamówienia wraz ze zwrotem wpłaconych kwot, jeżeli były dokonane.
    Instytut Technologii Chemicznej dokłada wszelkich starań aby dane techniczne, zdjęcia i opisy produktów dostępnych w sklepie były zgodne z rzeczywistością.
    Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu może wynikać z indywidualnych ustawień monitora, wyświetlacza lub dostosowania do wymogów unijnych.

9. Rejestracja

    Poniżej zostały przedstawione warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Instytut Technologii Chemicznej na rzecz Klienta.
    Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
    Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się w prawym górnym rogu na stronie www.chemiczny-online.pl Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail (loginu) oraz ustawienie hasła.
    W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych adresowych (wykorzystywanych w celu wysyłki oraz kontaktu). W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
    a. imię i nazwisko,
    b. adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
    c. numer telefonu.
    Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).
    Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca na w danych do wysyłki należy podać następujące dane:
    a. nazwę firmy,
    b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
    c. adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
    d. imię i nazwisko osoby do kontaktu,
    e. numer telefonu.
    Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany mail potwierdzający rejestrację.
    Instytut może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 14.
    Od decyzji o odmowie rejestracji Klient może się odwołać w terminie 7 dni składając reklamację.
    Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
    a. zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę złożenia Zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży na odległość lub dokonania Rezerwacji,
    b. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
    c. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem,
    d. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
    e. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
    f. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Instytutu Technologii Chemicznej oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu Internetowego.
    Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
    Instytut może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie Internetowym, w szczególności nie złożył Zamówienia, nie dokonał Rezerwacji lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
    Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
    Instytut Technologii Chemicznej może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
    a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego,
    b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
    c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
    d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
    e. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
    f. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
    g. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
    Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 14 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych) .
    Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Instytut Technologii Chemicznej zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu Internetowego lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
    Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Instytutu, ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Instytutu Technologii Chemicznej.
    Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
    Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 12 i 14 wynosi obecnie 14 dni.

W przypadku zmian w polskim prawie dotyczących klauzul zakazanych, wszelkie wątpliwości i niejasności związane z zakupami, reklamacją i zwrotami, mają zastosowanie przepisy aktualnego prawa polskiego, reklamacje, zwroty i wątpliwości zawsze rozpatrywane będą na korzyść Klienta Sklepu internetowego www.chemiczny-online.pl oraz Klientów Instytutu Technologii Chemicznej w zgodzie z obowiązującym prawem

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl